VAPA MEDIA OY:N UUTISKIRJEEN REKISTERISELOSTE

 

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n ja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteriseloste.

Laatimispäivämäärä 21.5.2018.

1 Rekisterinpitäjä

Vapa Media Oy
2764681-3
Paasivuorenkatu 4 B, 5. krs
00530 Helsinki
myynti@vapamedia.fi
+358 50 5004566

2 Rekisterin nimi

Vapa Median uutiskirjerekisteri

3 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

myynti@vapamedia.fi
+358 50 5004566

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja säilytysaika

Rekisterin tarkoitus on Vapa Media Oy:n yleinen markkinointiviestintä sähköisellä uutiskirjeellä. Rekisterissä oleville henkilöille voidaan lähettää sähköpostitse tietoa Vapa Median ajankohtaisista asioista, tapahtumista, koulutuksista, tuotteista tai palveluista.

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan henkilön ilmoittama nimi, sähköpostiosoite ja hänen edustamansa organisaatio.

6 Tietolähteet

Rekisterissä oleva henkilö on joko

  • jättänyt yhteystietonsa lomakkeella osoitteessa www.vapamedia.fi
  • edustaa yritystä, joka on Vapa Median asiakas tai yhteistyökumppani, jolloin tietolähde on Vapa Media Oy:n asiakasrekisteri
  • on muuten ilmaissut suostumuksensa rekisteriin lisäämiselle.

Henkilö voi milloin tahansa poistaa tietonsa uutiskirjerekisteristä uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

7 Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla.

8 Rekisterin suojaus

Rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia ja perehdytettyjä rekisterin käyttämiseksi. Vapa Media käyttää uutiskirjeviestinnässä yhdysvaltalaista MailChimp-sähköpostipalvelua. Pääsy tietokantaan on rajoitettu käyttäjätunnuksilla ja salasanalla. Käyttöoikeus myönnetään vain salassapitovelvollisille ja rekisterin käyttämiseen perehdytetyille henkilöille, joiden asemaan ja tehtäviin käyttöoikeus liittyy.

MailChimpin kautta henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle, mutta MailChimp on sitoutunut suojaamaan rekisterin tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla 25.5.2018 mennessä. MailChimp on suojannut henkilötiedot jo ennen tätä henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

9 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on tässä kohdassa mainitut oikeudet. Alla mainittuja oikeuksia koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisesti ja toimittaa allekirjoitettuna rekisterin pitäjälle:

Vapa Media
Bulevardi 21
00180 Helsinki

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus pyynnöstään saada Tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaiset tiedot häntä koskevista henkilötiedoista, joita rekisterinpitäjä käsittelee.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukainen oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä koskevat epätarkat tai virheelliset henkilötiedot. Tarvittaessa rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla rekisterinpitäjälle tätä koskevan lisäselvityksen.

Oikeus tietojen poistamiseen

Mikäli henkilötietoja ei tarvita tässä tietosuojaselosteessa tarkoitettuun tarkoitukseen, rekisteröity on peruuttanut suostumuksen, johon tietojen käsittely on perustunut, tai rekisterinpitäjä on käsitellyt henkilötietoja lainvastaisesti, on rekisteröidyllä oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua rekisteristä.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa tarkemmin nimetyissä tapauksissa.

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, on rekisteröidyllä oikeus tehdä asiasta valitus valvontaviranomaiselle, joka tässä tapauksessa on ensisijaisesti tietosuojavaltuutettu.

10 Rekisteriselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa rekisteriselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.